logo wide inverz
0
Modul
0
Cég
0
Felhasználó
0
Modul
0
Cég
0
Felhasználó

Adatvédelmi tájékoztató

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) alapján.

 Az alábbiakban felsorolt vállalkozások – az azonos székhely, a részben közös tulajdonosi kör és az egymáshoz részben kapcsolódó vállalkozási tevékenység okán – 2019. január 1-n megállapodást kötöttek, hogy az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerinti adatkezelést közösen végzik.

A közös adatkezelők felsorolása:

1.

Az adatkezelő neve: Seminar Consulting Kft.

Képviseli: Piroska Gyula

székhelye: 1188 Budapest, Dózsa György utca 37.

adószáma: 13988962-2-43

telefonos elérhetősége: +36-1-231-0639 (nem rögzített vonal)

email elérhetősége: iroda@seminarconsulting.hu

A Vállalkozás által üzemeltetett honlap: seminarconsulting.hu és https://software.dr-admin.com/ (vakok és gyengén látók részére nem akadálymentesített)

 1.  

Vállalkozás neve: Piroska Gyula Tréning Kft.

Képviseli: Piroska Gyula

Vállalkozás székhelye: 1188 Budapest, Dózsa György utca 37.

Adószáma: 11012249-2-43

Email elérhetősége: iroda@seminarconsulting.hu

Telefonos elérhetősége: +36-1-231-0639 (nem rögzített vonal)

A Közös Adatkezelők az Érintettek számára Kapcsolattartóként kijelölik.

Vállalkozás neve: Seminar Consulting Kft.

Képviseli: Piroska Gyula

székhelye: 1188 Budapest, Dózsa György utca 37.

adószáma: 13988962-2-43

telefonos elérhetősége: +36-1-231 0639 (nem rögzített vonal)

email elérhetősége: iroda@seminarconsulting.hu

A Vállalkozás által üzemeltetett honlap: seminarconsulting.hu, és www.dr-admin.com (vakok és gyengén látók részére nem akadálymentesített)

Adatvédelmi tisztviselőt a Vállalkozás nem alkalmaz.

Profilalkotás: a Vállalkozás nem alkalmaz profilalkotásos adatkezelést.

A Vállalkozás honlapján sütiket alkalmaz.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

– Analitika, követés cookie

– Webhelyen keresztüli követés

– Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

I. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére során a Vállalkozás a GDPR rendelet 5. cikkében foglaltak szerint jár el. Ezek szerint a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben a következők feltételek közül, legalább egy teljesül az adatkezelés során:

1)       az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

2)       az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

3)       az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ha az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, az adatkezelésnek a magyar, illetve uniós jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt jogalappal kell rendelkeznie

4)       az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

5)       az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

6)       az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségesség, különösen, ha az érintett gyermek.

Szerződéskötés esetén az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve számla kibocsátása miatt jogszabály alapján szükséges. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely, a Vállalkozással kötött szerződés vagy a Vállalkozással kötendő szerződéskötési szándék keretében van szükség.

Egyéb esetekben az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja az üzleti kapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni. Amennyiben az adat megadása önkéntes volt, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.

A Vállalkozás részletes adatkezelési céljait, jogalapjait és az adatkezelés időtartamát a lenti táblázat tartalmazza.

II. Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

 

Az adatkezelés kiterjed vevő, megbízó, megbízott, oktatáson, mentoráláson részt vevők adataira (érintettek).

Az adatkezelés elvei, módja

 1. A Vállalkozás a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. A Vállalkozás csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
 2. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat a Vállalkozás az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 3. A Vállalkozás a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Vállalkozásnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Vállalkozás kizárólag jogszabály rendelkezése alapján, továbbá akkor kezeli 16. életévét be nem töltött természetes személyek adatait, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint ha ahhoz a Vállalkozásnak jogos érdeke fűződik.
 5. A Vállalkozás az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

A Vállalkozás bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, a Vállalkozás érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. nélkül– harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett elérhető személyes adatait.

Személyes adatot érintő adatszolgáltatást kizárólag az Adatvédelmi Tisztviselő beleegyezésével lehet teljesíteni. Személyes adatot hatósági, bírósági vagy NAIH megkeresés alapján az Adatvédelmi Tisztviselő jogosult kiszolgáltatni, kizárólag írásban és csak akkor, ha:

 1. a megkeresés írásban érkezett az adatkérésre jogosult hatóságtól és aláírással van ellátva, valamint annak eredeti példánya a Vállalkozás rendelkezésére áll; és
 2. a megkereső szerv a megkeresésben megjelölte azt az ügyfelet, ügyfélkört vagy számlát, akiről, vagy amelyről a fentiekben meghatározott szerv, vagy hatóság a személyes adat kiadását kéri, valamint a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját kivéve, ha a feladatkörében eljáró hatóság (adatvédelmi vagy más felügyelet) helyszíni ellenőrzést folytat.

A Vállalkozás az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A Vállalkozás személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. A Vállalkozás törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A Vállalkozással jogviszonyban álló, nem adatfeldolgozási feladatot végző szerződéses Partner adatkezelésének jogszerűségéért a Vállalkozás nem vállal felelősséget.

A Vállalkozás a következő adatokat kezeli:

WEB áruházban kezelt személyes adatok

Amennyiben a személyes adatok megadása szerződéskötéshez szükséges, az a Vállalkozás szerződésben foglaltak teljesítésének feltétele, megadásuk hiányában a szolgáltatás nem vehető igénybe, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás a továbbiakban nem vehető igénybe. Amennyiben az érintett személyes adatainak kezelését valamely jogszabály írja elő, akkor az ezek törlésére vonatkozó kérelmet addig nem lehet teljesíteni, amíg a jogszabályi megőrzési idő le nem jár.

A többi adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.

III. Az adatkezelők köre

 

Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek a Seminar Consulting Kft. ez irányú jogosultsággal rendelkező munkavállalói/megbízottjai.

IV. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Vállalkozás a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Vállalkozás, mint adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

A Vállalkozás az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

A Vállalkozás adatfeldolgozóként a számviteli feladatok ellátásához könyvelőt vesz igénybe: WOMI Kft. (Ásotthalom, Radnóti u. 4.)

A Vállalkozás honlapjának tárhely-szolgáltatója: Tárhely.eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság u. 4.) és Hetzner Online GmbH (Industriestr. 25. 91710 Gunzenhausen, Germany

A vállalkozás webáruházának tárhely-szolgáltatója: Tárhely.eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság u. 4.)

 

A vállalkozás CRM rendszere a MiniCRM rendszer. Ennek adatfeldolgozója és tárhely-szolgáltatója: T-Systems Magyarország Zrt. – Adatpark Budapest

A vállalkozás marketing tanácsadója és piackutatója, és ezzel összefüggésben az adatfeldolgozója: Petz Rita, Székhelye: 2318 Szigetszentmárton Liget u. 18.

A Vállalkozás dr. Admin szoftverének fejlesztője és supportálója: Torteli&Co Ltd. (58 Bell Green Lane, London SE26 5TE, UK)

Számla kiállítása: www.szamlakozpont.hu (online számlázó program) (Számlaközpont Zrt., Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15.) és szamlazz.hu (KBOSS.hu Kft., Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.)

A Vállalkozás adattovábbítást végez.

Web-es rendelések esetén a kiszállítási adatokat továbbítja a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft-nek. 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) vagy Magyar Posta Zrt-nek (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) levélfeladás formájában.

A Vállalkozás jogi ügyeinek intézése céljából személyes adatokat ügyvédnek: Dr. Gaal Szabolcs (Székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 4. III/1.)

 

V. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaik

 

Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ).

Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.

Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl.. doc, pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek. Szóbeli kérés esetén arról jegyzőkönyvet kell felvenni és abból egy másolatot az érintettnek átadni.

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a Vállalkozásnál) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz (lakóhely szerinti illetékes törvényszék) vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogok megsértése, továbbá a Reklámtörvény megsértése esetén eljáró Hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (címe: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; telefonszáma: +36-1-457-7100, fax száma: +36-1-356-5520; Email: info@nmhh.hu)

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36/1391-1400; +36/30/683-5969; +36/30/549-6838

Fax: +36/1391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

É 47°30’36.8”; K 19°02’54.2” koordináták: Google Maps LINK

 1. Az adatkezelés biztonsági intézkedései

A Vállalkozó megteszi a vállalkozás méretének és tevékenységének elvárható színvonalú, fejlett technikai és szervezeti védelmi intézkedéseket, amely a személyes adatok kezelésének és feldolgozásának biztonságát az előírt módon biztosítja.

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő belső Adatvédelmi Szabályzatának rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő egyes adatkezelési tevékenységeiről, valamint releváns szabályairól. Jelen dokumentum a Szabályzat melléklete és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében munkaidőben elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a jelen Tájékoztató az adatkezelő sajátos adatkezelési tevékenysége alapján készült.

Jelen Tájékoztatót a Vállalkozás módosíthatja, a mindenkor aktuális tájékoztató a Vállalkozás honlapján érhető el.

Budapest, 2023. november 28.

                                                                    

a közös Adatkezelők nevében

Seminar Consulting Kft

Scroll to Top