logo wide inverz
0
Modul
0
Cég
0
Felhasználó
0
Modul
0
Cég
0
Felhasználó

Általános Szerződési Feltételek

Dr. Admin ‒ The Business Software

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Seminar Consulting Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által online szolgáltatásként üzemeltetett Dr. Admin ‒ The Business Software (a továbbiakban Dr. Admin szoftver) Előfizető általi használatára vonatkozó feltételeket.

 1. A Szolgáltató:
 • Cégnév: Seminar Consulting Kft.
 • Székhely: 1188 Budapest, Dózsa György utca 37.
 • Levelezési cím: 1188 Budapest, Dózsa György utca 37.
 • Cégjegyzékszám: 01 09 904161
 • Adószám: 13988962-2-43
 • EU adószám: HU 13988962
 • Adatkezelés nyilvántartási szám: 02623-0001
 • Képviselő: Piroska Gyula
 • Email: help@dr-admin.com
 • Telefon: +36 1/231-0639
 • A Szolgáltató alvállalkozói:
 • Fejlesztés, support: Torteli&Co Ltd. (58 Bell Green Lane, London SE26 5TE, UK)
 • Tárhely szolgáltató: Hetzner Online GmbH (Industriestr. 25. 91710 Gunzenhausen, Germany)
 • Rendszergazda: Bladerunner IT Bt. (1068 Budapest, Király utca 80.)
 • Elektronikus számlázó rendszer: Szamlazz.hu (KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7.)
 1. Az Előfizető:

A Szolgáltató által működtetett Dr. Admin szoftver szolgáltatásai kizárólag magán vállalkozások számára érhetőek el, akik érvényesen regisztrálnak, és előfizetnek a Dr. Admin szoftver weboldalán. (Vállalkozás: a Ptk. 8:1.§. (1) bekezdése alapján a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körében eljáró személyek.)

Dr. Admin szoftvert semmilyen formában nem használhatja fogyasztó, és semmilyen állami vagy önkormányzati szerv és intézmény, állami vagy állami részvétellel működő, illetve önkormányzati cég, valamint semmilyen állami vagy önkormányzati iskola. (Fogyasztó: a Ptk. 8:1.§. (1) bekezdés 3. pontja alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

Az Előfizető a regisztrációval elismeri, hogy a Ptk. 8:1.§. (1) bekezdése alapján magán vállalkozásnak minősül, aki a Dr. Admin szoftvert vállalkozásként használja. Egyben a regisztrációval kifejezetten kijelenti, hogy a vállalkozás képviselője, és minden esetben a saját vagy az általa képviselt vállalkozás nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

 1. Az ÁSZF tárgya:

A Szolgáltató kijelenti, hogy Dr. Admin szoftver néven Havi előfizetési díjú üzleti szoftvert üzemeltet, melynek segítségével az Előfizető könnyedén tudja használni a Hubbard Management Rendszer egyes elemeit.

A Dr. Admin szoftver jelenleg élő moduljai:

 • Munkatársak modul
 • Szervezési tábla modul
 • Statisztikák modul
 • Változásnapló modul

A Dr. Admin szoftver sikeres használatához szükséges a modulok Hubbard Management Rendszer szerinti technológiájának minimális szintű ismerete.

A Szolgáltató 30 napos ingyenes Demó verziót biztosít az Előfizető részére a Dr. Admin szoftver kipróbálására.

A Szolgáltató és az Előfizető közötti szerződés a www.dr-admin.com weboldalon a Demó verzió Előfizető általi szabályos megrendelésével – kivéve a visszautasítás esetét – jön létre. Ezt követően legkésőbb 24 órán belül kezdi meg a Szolgáltató a 30 napig ingyenes szolgáltatásnyújtást.

Az Előfizető a Dr. Admin szoftver weboldalán a Demó verzió megrendelésével fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Ez egyben a Szolgáltató és az Előfizető közötti Szerződés létrejöttének minősül.

A jelen ÁSZF alapján megkötésre kerülő Szerződés ráutaló magatartással létrejött szerződésnek minősül, amelyet az Előfizető és a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Szolgáltató és az Előfizető között létrejövő ÁSZF nem kerül iktatásra. A Szolgáltató ugyanakkor biztosítja, hogy az Előfizető általi regisztráció időpontja, és az abban az időpontban hatályos ÁSZF a későbbiekben is hozzáférhető legyen.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú – külön indoklás nélküli – módosítására.

Az ÁSZF módosításról tájékoztatja a Szolgáltató az Előfizetőt. A tájékoztatást a www.dr-admin.com weboldal és az Előfizetőnek a regisztrációjakor megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazza. Az Előfizető a kommunikáció e hivatalos módját kifejezetten elfogadja.

Az Előfizető kötelessége, hogy jelen ÁSZF változásait ily módon figyelemmel kísérje. A Dr. Admin szoftver használatának folytatásával az Előfizető ráutaló magatartásával elfogadja az ÁSZF megváltozott rendelkezéseit.

Az ÁSZF határozatlan időre szól.

A Szolgáltató biztosítja, hogy a jelen ÁSZF mindenkori hatályos szövege a https://www.dr-admin.com weboldalon folyamatosan elérhető legyen az Előfizető számára.

Az Előfizető részéről Szoftverhasználati joggal rendelkező Felhasználónak minősül az a személy, akinek lehetősége és jogosultsága van az Előfizető saját Dr. Admin rendszerébe bejelentkezni. Azaz az Előfizető aktív munkatársként rögzítette a saját Dr. Admin rendszerében, és ott Szoftverhasználati jogot adott neki. Nincs korlátozva a számuk.

A Dr. Admin szoftverbe egy Felhasználói e-mail címmel csak egy valós személy jelentkezhet be. Külön személyeknek külön hozzáférési jog használata szükséges.

Vis maior esetén a Felek mentesülnek az ÁSZF-ben foglaltak teljesítésének kötelezettsége alól.

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, az ÁSZF-ben foglaltak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik Fél felróható magatartására sem.

Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó, stb.

Amennyiben az Előfizető személyes adatok kezelésére, tárolására veszi igénybe a Dr. Admin szoftvert, akkor adatkezelői minőségben jár el. Ebben a tekintetben a Dr. Admin szoftver működtetése során a Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, mert kizárólag az adatkezeléshez szükséges technológiai megoldást biztosítja az Előfizető számára. A Dr. Admin szoftverben tárolt és kezelt személyes adatokat illetően saját adatkezelést nem valósít meg.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen ÁSZF tárgyát képező Dr. Admin szoftver vonatkozásában harmadik személynek nincsen olyan joga, amely az Előfizető jelen ÁSZF-ben rögzített jogainak gyakorlását a jogviszony alatt korlátozná vagy kizárná.

 1. A Szolgáltató jogai és kötelességei:

A Szolgáltató kizárólagos joga eldönteni, hogy kivel köt szolgáltatási szerződést, vagy kinek nyújt szolgáltatást. A Szolgáltató fenntartja a jogot e döntés meghozatalára. A Szolgáltató ezirányú döntését indokolni nem köteles.

A Szolgáltató biztosítja az Előfizető számára a jelen ÁSZF-ben meghatározott, felhő alapú online szolgáltatásként használható Dr. Admin szoftver működését.

A Szolgáltató garantálja, hogy a Dr. Admin szoftver 0-24 órás szolgáltatási szintjét évi 99%-os rendelkezésre-állással teljesíti. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít a Szolgáltató szolgáltatása számára, az előre ‒ lehetőleg éjszakára ‒ tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt.

A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni az Előfizetőt a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná vagy hátráltatná. Amennyiben a Szolgáltató bármely okból kifolyólag nem tudja tartani a jelen ÁSZF-ben vállalt rendelkezésre-állást, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az Előfizetőt.

A Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető adatainak tárolására nagy működési- és adatbiztonságú hardver- és szoftvertechnológiákat alkalmaz. Vállalja továbbá, hogy azok e vonatkozású jellemzőit rendszeresen felülvizsgálja, összehasonlítja a kor követelményeivel, és amennyiben szükséges, fejleszti, frissíti, vagy cseréli azokat.

A Szolgáltató köteles a Dr. Admin szoftver esetleges hibáit folyamatosan kijavítani. Felelős a Szoftver folyamatos tökéletesítéséért, hogy az a lehető legjobban szolgálja ki az Előfizetők igényeit.

A Szolgáltató az Előfizető magatartásáért más Előfizetővel, az Előfizető munkatársaival, illetve bármely harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget

 • az olyan számítástechnikai vírusok okozta károkért, amelyek az Előfizető számítástechnikai berendezéseiben vagy egyéb tulajdonában a belépés, vagy a Dr. Admin szoftver használata során keletkeztek.
 • a Dr. Admin szoftver internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért vagy lassú működéséért.
 • bármilyen olyan magatartásért vagy kárért, amely a Dr. Admin szoftver Előfizető általi szakszerűtlen, jogszerűtlen vagy a jelen ÁSZF-ellenes használatából ered.
 • az Előfizető által a regisztráció során megadott vagy a későbbiekben megküldött helytelen vagy működésképtelen e-mail címből eredő kárért.
 • a Előfizetőnek a Dr. Admin szoftver igénybevételével remélt anyagi hasznának vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért vagy veszteségéért.
 • személyes és/vagy bizalmas információk elvesztéséből eredő károkért.
 • a Dr. Admin szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, meghibásodásából vagy elégtelenségéből eredő károkért.
 • az Előfizető saját jelszavainak az Előfizető általi nem biztonságos tárolásából eredő károkért.

A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel korlátozott mértékben, legfeljebb az Éves előfizetési díj (Havi előfizetési díj x 12) erejéig. Az Előfizető a kártérítés mértékének korlátozását kifejezetten elfogadja.

A Szolgáltató az Előfizető által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli. Kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez valamint az egyes munkatársak szoftverhasználatának azonosításához, és a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja csak fel.

Az adatok felhasználása során Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint jár el.

A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy védi, őrzi és üzleti titokként bizalmasan kezeli a Dr. Admin szoftver működtetése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat és dokumentumokat. Minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy ezek megfelelő védelme biztosítva legyen.

A Szolgáltató az adatokat és információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatja fel. A tudomására jutott adatokat, és információkat csak az Előfizető előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatja nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelezi.

A Szolgáltató vállalja, hogy a jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adatot és információt üzleti titokként, bizalmasan kezel, harmadik személy tudomására nem hozza, és az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően nem használja.

A Szolgáltató fenti titoktartási kötelezettsége a szolgáltatás fennállta alatt, és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Szolgáltató az Előfizető számára Ügyfélszolgálatot biztosít. Garantálja az 1, azaz egy munkanapon belüli Ügyfélszolgálati választ.

Az Ügyfélszolgálat az alábbi elérhetőségek egyikén érhető el:

 • Telefon: +36 70/619-7779 vagy +36 1/231-0639
 • E-mail: help@dr-admin.com
 • Üzenet magából a szoftverből: a szoftver képernyőjének jobb felső sarkában lévő „Profil” gomb lenyíló menüjének „E-mail küldés az Ügyfélszolgálatnak” menüpontja

Telefonon az Előfizető munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között hívhatja fel a Szolgáltató ügyfélszolgálatát.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására, illetve felfüggesztésére, ha az Előfizető a Dr. Admin szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti. A Szolgáltató ebben az esetben e-mailben értesíti az Előfizetőt.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az Előfizető által a regisztráció során megadott adatok valótlanok vagy hiányosak, jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve az Előfizetőt a Dr. Admin szoftver használatából kizárni.

A Szolgáltató kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai és alkalmazottai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

A Szolgáltató mindenkor aktuális Adatvédelmi tájékoztatója a www.dr-admin.com weboldalon elérhető az Előfizető részére.

A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

A Szolgáltató a Dr. Admin szoftver folyamatos hibajavításával, fejlesztésével és gondozásával a Torteli&Co Ltd.-t (58 Bell Green Lane, London SE26 5TE, UK) bízta meg.

A Szolgáltató kizárólagos feladata a Dr. Admin szoftver működésének, valamint rendelkezésre-állásának biztosítása. Ily módon a Szolgáltató nem hoz létre semmilyen tartalmat az Előfizető saját Dr. Admin rendszerében. Nem szerzője az Előfizető saját Dr. Admin rendszerében létrehozott tartalmi elemeknek. Ezek ellenőrzését vagy az Előfizető által létrehozott tartalom figyelését nem végzi.

 1. Az Előfizető jogai és kötelességei:

Az Előfizető köteles a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó Havi előfizetési díjat a Szolgáltatónak határidőre megfizetni. Az Előfizető köteles a Dr. Admin szoftver szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Szolgáltató részére biztosítani.

Az Előfizető nem veheti igénybe a Dr. Admin szoftvert jogszabályba ütköző módon. Valamint nem használhatja olyan vállalkozás támogatására, mely jogszabályba ütköző, illegális, közerkölcsöt sértő, vagy destruktív tevékenységet folytat, illetve amelynek tevékenysége egyéb más szempontból kifogásolható.

Az Előfizető elfogadja a Szolgáltató által használt elektronikus számlázási rendszert.

A Dr. Admin szoftvert megrendelő Felhasználó automatikusan Adminisztrátor jogosultságot kap a szoftverhez. Az ezzel a jogosultsággal rendelkező Felhasználó a szoftver bármely moduljában bármit be tud állítani. Valamint jogosult az előfizetői csomagváltásra is.

A Dr. Admin szoftver elérési jogosultságainak kezelését az Előfizető végzi a saját munkatársai körében. Lehetősége van a munkatársainak Szoftverhasználati jogot adni vagy azt megvonni tőlük. A Szoftverhasználati joggal rendelkező Felhasználóknál lehetősége van az egyes szoftvermodulok használati jogosultságának a következő beállításaira: Létrehozhat, szerkeszthet, törölhet benne; Csak láthatja; Nem használhatja.

Az Előfizető kijelenti, hogy a saját Dr. Admin rendszerében nyilvántartott munkatársak hozzájárulásával rendelkezik arra vonatkozólag, hogy adataikat tárolja a Dr. Admin szoftverben, és e nyilatkozatáért teljes polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

Kizárólag az Előfizető olyan munkatársa adhat az Előfizető más munkatársainak hozzáférést a Dr. Admin szoftverhez, akinek Létrehozhat, szerkeszthet, törölhet benne szintű jogosultsága van a Munkatárs modulhoz.

Az Előfizető teljes körű felelőssége a saját és munkatársai jelszavainak biztonságos tárolása, titokban tartása.

Az Előfizető teljes körű polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a saját Dr. Admin rendszerébe feltöltött tartalmakért.

Az Előfizető teljes körű polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik minden olyan Dr. Admin szoftver használatért, eseményért, tevékenységért, melynek során a hozzáférés az ő jelszaván/jelszavain keresztül történik.

Az Előfizető a személyes adatainak jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználásához hozzájárulását adja.

Az Előfizető a jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg megismeri és elfogadja a Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakat. Ez a www.dr-admin.com weboldalon érhető el.

A regisztráció folyamán az Előfizető köteles hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Előfizető köteles 3 munkanapon belül a Szolgáltató help@dr-admin.com e-mail címére értesítést küldeni, amennyiben számlázási adatai megváltoztak. (cégnév, székhely, számlázási cím, stb.)

Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató Ügyfélszolgálata kizárólag az aktív Dr. Admin szoftver használattal rendelkező Előfizetőknek áll a rendelkezésére. Tehát azoknak, akiknek nincs számlatartozásuk, illetve amennyiben korábbi számlatartozás miatt a Dr. Admin rendszerük felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldása után. Egyéb személyek kiszolgálását a Szolgáltató Ügyfélszolgálata megtagadhatja.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Dr. Admin szoftver folyamatos üzemeltetése kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató megtesz minden észszerű erőfeszítést a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében.

Az Előfizető jogosult a Dr. Admin szoftvert több saját tulajdonú cégére egyszerre használni, amennyiben ezen cégek tevékenységét egyetlen közös Szervezési táblán jeleníti meg.

Az Előfizető köteles több Dr. Admin szoftver előfizetést vásárolni, amennyiben egyetlen cégen belül annyira eltérő tevékenységeket folytat, hogy azokat külön-külön Szervezési táblán jeleníti meg.

A Előfizetőek tilos módosítania, illetve feltörnie a Dr. Admin szoftvert.

Az Előfizető beleegyezik abba, hogy nem fogja reprodukálni, másolni, duplikálni, eladni, viszonteladóként forgalmazni vagy felhasználni a Dr. Admin szoftver semelyik részét, annak használatát, vagy a szoftverhez való hozzáférését a Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül.

Amennyiben az Előfizető személyes adatok kezelésére, tárolására veszi igénybe a Dr. Admin szoftvert, akkor adatkezelői minőségben jár el. Ebben a tekintetben a Dr. Admin szoftver működtetése során a Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, mert kizárólag az adatkezeléshez szükséges technológiai megoldást biztosítja az Előfizető számára. A Dr. Admin szoftverben tárolt és kezelt személyes adatokat illetően saját adatkezelést nem valósít meg.

 1. A Dr. Admin szoftver használatának díjai:

Az Előfizető a Dr. Admin szoftver használatáért Havi előfizetési díjat fizet. A mindenkori díjak a www.dr-admin.com weboldalon érhetők el.

Az első Havi előfizetési díj a Demó verzió ingyenes 30 napjának lejártakor, a 31. napon, bankkártyával fizetendő.

A Havi előfizetési díj minden hónapban előre fizetendő.

A Havi előfizetési díjat az Előfizető mindig a tárgyhó azon napján fizeti meg Szolgáltatónak, ahányadik napján fizette ki a hónapnak az első Havi előfizetési díjat. A fizetést követően a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki az Előfizető számára.

A késedelmes díjfizetések elkerülésének érdekében a Szolgáltató havonta biztosítja az Előfizető számára a Havi előfizetői díj automatikus bankkártya terheléssel történő kiegyenlítését.

A Havi előfizetési díj összege az Előfizető saját Dr. Admin rendszerében Szoftverhasználati joggal rendelkezők számától függ, az adott napi tényleges bejelentkezéstől függetlenül. A Havi előfizetési díj tartalmazza az előfizetői csomagban meghatározott számú Szoftverhasználati joggal rendelkező Felhasználó kezelését.

Az Előfizető a Dr. Admin szoftver díjait csak bankkártyával tudja fizetni a Szolgáltató CIB Banknál vezetett, 10700457-45502501-51100005 számú bankszámlájára.

A Havi előfizetési díj tartalmazza a Dr. Admin szoftver folyamatos üzemeltetését a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint. Magában foglalja a Dr. Admin szoftver esetleges hibáinak folyamatos javítását, valamint a szoftver folyamatos tökéletesítését és gondozását, hogy az a lehető legjobban szolgálja ki az Előfizető igényeit. Nem tartalmazza újonnan kifejlesztett szoftvermodulok használatát.

A Havi előfizetési díj ezen túl magában foglalja a naponkénti adatmentést, az Ügyfélszolgálat használatát, valamint a folyamatos 0-24 órás technikai és biztonsági üzemeltetést.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy késedelmes Havi előfizetési díj fizetés esetén a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, felfüggessze.

A Dr. Admin szoftver Havi előfizetési díja a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendő. A Szolgáltató a felfüggesztés időtartama alatt is biztosítja az Előfizető számára a saját Dr. Admin szoftverében lévő adatainak tárolását, és a biztonsági adatmentést. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató nem számít fel külön behajtási díjat és késedelmi kamatot.

Az Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy a korlátozás a számla teljes összegének kiegyenlítéséig áll fenn.

Ingyenesen használhatják a Dr. Admin szoftvert a Szolgáltató frencsájz partnerei, valamint ‒ egyedi elbírálás alapján ‒ a WISE konzultánsok és a nonprofit társadalomjobbító szervezetek.

Csomagváltás

 1. Technikai feltételek:

A Szolgáltató a Dr. Admin szoftvert web alapú, internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatásként nyújtja. (SaaS: Software as a Service: Szolgáltatásként bérelt szoftver)

A Dr. Admin szoftverbe a https://software.dr-admin.com/auth/login, illetve a https://dr-admin.com/weboldalon keresztül Szoftverhasználati joggal rendelkező e-mail címmel, illetve a hozzá tartozó jelszóval lehet bejelentkezni.

A bejelentkezés és a szoftverhasználat feltételei:

‒   Szélessávú internetkapcsolat.

‒   A Felhasználó számítógépére telepített Firefox vagy Google Chrome internet böngésző aktuális verziója. Más internet böngészők nem támogatottak.

‒   A fenti internet böngészők futtatására alkalmas számítógép.

‒   Szoftverhasználati joggal rendelkező e-mail cím, illetve a hozzá tartozó jelszó ismerete.

‒   Szoftverhasználati joggal rendelkező e-mail címmel, illetve a hozzá tartozó jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.

‒   Az Előfizető határidőre befizette az aktuális Havi előfizetési díjat, a Szolgáltató felé lejárt tartozása nincsen.

 1. Védjegyek és szerzői jogok:

A Dr. Admin szoftverben és annak honlapján megjelenő védjegyek, szlogenek és logók a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Különösen ide értendő a Dr. Admin név, a The Business Software szlogen, és a Dr. Admin szoftver alábbi logói.

Ezeket az Előfizető a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül semmilyen más módon nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé.

A www.dr-admin.com honlapon elérhető, a szerzői mű szintjét elérő információk és egyéb anyagok (képek, fényképek, animációk, videók, stb.), valamint a Dr. Admin szoftver működési know-how-ja szerzői jogi védelem alatt áll. Az ezekhez fűződő jogok kizárólagosan a Szolgáltatót illetik meg. Ezeket a Szolgáltató kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül mások nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A Dr. Admin szoftver használata során a Szolgáltató nem kizárólagos, és másra nem átruházható felhasználási jogot ad az Előfizetőnek a szerzői jogilag védett elemekre.

A Felhasználó nem töltheti le vagy továbbíthatja semmilyen formában A Dr. Admin szoftver egyetlen részét sem, illetve más módon vagy eszközökkel nem másolhatja le egyes részeit elektronikus vagy mechanikus úton, beleértve az adattároló vagy adatszolgáltató rendszereket, a felvétel készítését, a kinyomtatást vagy a fénymásolást is.

A Szolgáltató www.dr-admin.com honlapján elérhető minden anyag szerzői jogvédelem alatt áll. Használatuk feltétele, hogy az Előfizető az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

Az Előfizető a www.dr-admin.com honlapján található anyagokat kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével jogosult egészben vagy bármely részben másolni, továbbítani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni.

 1. A Szerződés megszűnése:

A Szolgáltatás felmondása az Előfizető részéről:

Az Előfizető külön indoklás nélkül, bármikor azonnali hatállyal felmondhatja a Dr. Admin szoftver előfizetést a Szolgáltató help@dr-admin.com e-mail címére küldött e-maillel. Ez esetben az Előfizető az Általa befizetett hónapot még felhasználhatja. A Felek jogviszonya ilyenkor a Havi előfizetési díjjal kifizetett időszak utolsó napján 24:00 órakor szűnik meg.

A Szolgáltatás felmondása a Szolgáltató részéről:

A Szolgáltató azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

‒   Ha az Előfizető az esedékes Havi előfizetési díj befizetésével 30 napot meghaladóan késedelembe esik.

‒   Ha az Előfizető a jelen ÁSZF rendelkezéseit súlyosan megsérti.

‒   Ha kiderül, hogy az Előfizető által a regisztráció során megadott adatok hiányosak, nem felelnek meg a valóságnak vagy az ÁSZF-nek.

‒   Ha az Előfizető olyan magatartást tanúsít, amely a Szolgáltató, illetve más Előfizetők jogos érdekeit, vagy a Szolgáltató jóhírnevét sérti.

‒   Ha az Előfizető magatartása eredményeként a Dr. Admin szoftver további szolgáltatása a Szolgáltató részéről nem várható el.

‒   Ha az Előfizető a Szolgáltatót bármi módon megtéveszti.

‒   Ha az Előfizető a Dr. Admin szoftvert jogszabályba ütköző módon használja.

‒   Ha az Előfizető a Dr. Admin szoftvert jogszabályba ütköző, illegális, közerkölcsöt sértő, vagy destruktív tevékenységre használja.

‒   60 napot meghaladó vis maior esetén.

A szolgáltatás Szolgáltató részéről történő rendkívüli felmondása kizárólag írásban, az Előfizető által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mailben történhet. Az Előfizető ezen e-mail címre történő közlést kifejezett joghatályos írásbeli közlésnek ismeri el.

A Dr. Admin szoftverben rögzített adatok tulajdonosa az Előfizető. Ezért az előfizetés bármely fél általi felmondása esetén a bevitt adatokat a szerződés jogviszonyának lejártakor Szolgáltató automatikusan törli a Dr. Admin szoftver adatbázisából.

Az Előfizető kérésére a Szolgáltató köteles az Előfizető által a Dr. Admin szoftverbe rögzített adatokat haladéktalanul törölni.

 1. Vitás kérdések:

A Felek esetleges vitás kérdéseiket békés úton, egymás kölcsönös tiszteletben tartásával rendezik.

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek a jogvitájuk eldöntésére elfogadják a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Választottbíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét azzal, hogy a Választottbíróság a saját eljárási szabályai és a magyar anyagi jog szerint jár el.

Választottbíró száma 1 fő. Az eljárás nyelve a magyar. Ez kizárólagos Választottbírósági kikötésnek minősül.

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben egymást írásban értesítik e-mail útján. A Felek elfogadják, hogy az e-mail is hivatalos írásbeli formának minősül. A Felek elfogadják, hogy e-mail útján történő közlésénél a nyugtaüzenet elmaradása esetén, az e-mail az elküldést követő nap 12:00 órakor joghatályosan kézbesítettnek minősül.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 2013. évi V. tv.) megfelelő rendelkezései az irányadók.

A Felek a jelen ÁSZF-ben szabályozott együttműködésére, és a Felek jogviszonyára kifejezetten a Magyar Köztársaság mindenkori anyagi joga az irányadó, és kizárólag a magyar jog alkalmazandó.

A Felek ezt kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik.

Hatályos:

 1. december 1-től
Scroll to Top