Általános Szerződési Feltételek

Dr. Admin ‒ The Business Software

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Seminar Consulting Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által online szolgáltatásként üzemeltetett Dr. Admin ‒ The Business Software (a továbbiakban Dr. Admin szoftver) Felhasználó általi használatára vonatkozó feltételeket.

1. A Szolgáltató:

 • Cégnév: Seminar Consulting Kft.
 • Székhely: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B.
 • Levelezési cím: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B.
 • Cégjegyzékszám: 01 09 904161
 • Adószám: 13988962-2-41
 • EU adószám: HU 13988962
 • Adatkezelés nyilvántartási szám: 02623-0001
 • Képviselő: Piroska Gyula
 • Email: help@dr-admin.com
 • Telefon: +36 1/231-0639
 • A Szolgáltató alvállalkozói:
  • Fejlesztés, support: MUTINY STUDIO Srl. (Strada Leliceni 49/B, Miercurea Ciuc 530190, Románia)
  • Tárhely szolgáltató: Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)
  • Rendszergazda: Bladerunner IT Bt. (1068 Budapest, Király utca 80.)
  • Elektronikus számlázó rendszer: Számlaközpont Zrt. (7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. fszt. 1.)

2. A Felhasználó:

A Szolgáltató által működtetett Dr. Admin szoftver szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik a Ptk. 8:1.§. (1) bekezdése alapján vállalkozásnak minősülnek, azaz a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körében eljáró személyek, és érvényesen regisztrálnak a Dr. Admin szoftver weboldalán.

A Dr. Admin szoftver szolgáltatásai Fogyasztók részére nem érhetőek el. Fogyasztó a Ptk. 8:1.§. (1) bekezdés 3. pontja alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A Felhasználó a regisztrációval elismeri, hogy a Ptk. 8:1.§. (1) bekezdése alapján vállalkozásnak minősül, aki a Dr. Admin szoftvert vállalkozásként használja. Egyben a regisztrációval kifejezetten kijelenti, hogy a vállalkozás képviselője, és minden esetben a saját vagy az általa képviselt vállalkozás nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

3. Az ÁSZF tárgya:

A Szolgáltató kijelenti, hogy Dr. Admin szoftver néven Havi előfizetési díjú üzleti szoftvert üzemeltet, melynek segítségével a Felhasználó könnyedén tudja használni a Hubbard Management System egyes elemeit.

A Dr. Admin szoftver jelenleg élő moduljai:

 • Munkatársak modul
 • Szervezési tábla modul

A Dr. Admin szoftver sikeres használatához szükséges a modulok Hubbard Management System szerinti technológiájának minimális szintű ismerete.

A Szolgáltató 30 napos ingyenes Demó verziót biztosít a Felhasználó részére a Dr. Admin szoftver kipróbálására.

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés a www.dr-admin.com weboldalon a Demó verzió Felhasználó általi szabályos megrendelésével – kivéve a visszautasítás esetét – jön létre. Ezt követően legkésőbb 24 órán belül kezdi meg a Szolgáltató a 30 napig ingyenes szolgáltatásnyújtást.

A Felhasználó a Dr. Admin szoftver weboldalán a Demó verzió megrendelésével fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Ez egyben a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés létrejöttének minősül.

A jelen ÁSZF alapján megkötésre kerülő szerződés ráutaló magatartással létrejött szerződésnek minősül, amelyet a Felhasználó és a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő ÁSZF nem kerül iktatásra. A Szolgáltató ugyanakkor biztosítja, hogy a Felhasználó általi regisztráció időpontja, és az abban az időpontban hatályos ÁSZF a későbbiekben is hozzáférhető legyen.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú – külön indoklás nélküli – módosítására.

Az ÁSZF módosításról ‒ a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal korábban ‒ tájékoztatja a Szolgáltató a Felhasználót. A tájékoztatást a www.dr-admin.com weboldal és a Felhasználónak a regisztrációjakor megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazza. A Felhasználó a kommunikáció e hivatalos módját kifejezetten elfogadja.

A Felhasználó kötelessége, hogy jelen ÁSZF változásait ily módon figyelemmel kísérje. A Dr. Admin szoftver használatának folytatásával a Felhasználó ráutaló magatartásával elfogadja az ÁSZF megváltozott rendelkezéseit.

Az ÁSZF határozatlan időre szól.

A Szolgáltató biztosítja, hogy a jelen ÁSZF mindenkori hatályos szövege a https://www.dr-admin.com weboldalon folyamatosan elérhető legyen a Felhasználó számára.

A Felhasználó részéről Szoftverhasználati joggal rendelkezőnek minősül az a személy, akinek lehetősége és jogosultsága van a Felhasználó saját Dr. Admin rendszerébe bejelentkezni. Azaz a Felhasználó aktív munkatársként rögzítette a saját Dr. Admin rendszerében, és ott Szoftverhasználati jogot adott neki. Nincs korlátozva a számuk.

A Dr. Admin szoftverbe egy felhasználói e-mail címmel csak egy valós személy jelentkezhet be. Külön személyeknek külön hozzáférési jog használata szükséges.

Vis maior esetén a Felek mentesülnek az ÁSZF-ben foglaltak teljesítésének kötelezettsége alól.

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, az ÁSZF-ben foglaltak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik Fél felróható magatartására sem.

Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó, stb.

Amennyiben a Felhasználó személyes adatok kezelésére, tárolására veszi igénybe a Dr. Admin szoftvert, akkor adatkezelői minőségben jár el. Ebben a tekintetben a Dr. Admin szoftver működtetése során a Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, mert kizárólag az adatkezeléshez szükséges technológiai megoldást biztosítja Felhasználó számára. A Dr. Admin szoftverben tárolt és kezelt személyes adatokat illetően saját adatkezelést nem valósít meg.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen ÁSZF tárgyát képező Dr. Admin szoftver vonatkozásában harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Felhasználó jelen ÁSZF-ben rögzített jogainak gyakorlását a jogviszony alatt korlátozná vagy kizárná.

4. A Szolgáltató jogai és kötelességei:

A Szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára a jelen ÁSZF-ben meghatározott, felhő alapú online szolgáltatásként használható Dr. Admin szoftver működését.

A Szolgáltató garantálja, hogy a Dr. Admin szoftver 0-24 órás szolgáltatási szintjét évi 99%-os rendelkezésre-állással teljesíti. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít a Szolgáltató szolgáltatása számára, az előre ‒ lehetőleg éjszakára ‒ tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt.

A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni a Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná vagy hátráltatná. Amennyiben a Szolgáltató bármely okból kifolyólag nem tudja tartani a jelen ÁSZF-ben vállalt rendelkezésre-állást, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.

Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó adatainak tárolására nagy működési- és adatbiztonságú hardver- és szoftvertechnológiákat alkalmaz. Vállalja továbbá, hogy azok e vonatkozású jellemzőit rendszeresen felülvizsgálja, összehasonlítja a kor követelményeivel, és amennyiben szükséges, fejleszti, frissíti, vagy cseréli azokat.

A Szolgáltató köteles a Dr. Admin szoftver esetleges hibáit folyamatosan kijavítani. Felelős a Szoftver folyamatos tökéletesítéséért, hogy az a lehető legjobban szolgálja ki a Felhasználók igényeit.

A Szolgáltató a Felhasználó magatartásáért más Felhasználóval, a Felhasználó munkatársaival, illetve bármely harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget

 • az olyan számítástechnikai vírusok okozta károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezéseiben vagy egyéb tulajdonában a belépés, vagy a szoftver használata során keletkeztek.
 • a Dr. Admin szoftver internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért vagy lassú működéséért.
 • bármilyen olyan magatartásért vagy kárért, amely a Dr. Admin szoftver Felhasználó általi szakszerűtlen, jogszerűtlen vagy a jelen ÁSZF-ellenes használatából ered.
 • a Felhasználó által a regisztráció során megadott vagy a későbbiekben megküldött helytelen vagy működésképtelen e-mail címből eredő kárért.
 • a Felhasználónak a Dr. Admin szoftver igénybevételével remélt anyagi hasznának vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért vagy veszteségéért.
 • személyes és/vagy bizalmas információk elvesztéséből eredő károkért.
 • a Dr. Admin szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, meghibásodásából vagy elégtelenségéből eredő károkért.
 • a Felhasználó saját jelszavainak a Felhasználó általi nem biztonságos tárolásából eredő károkért.

A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel korlátozott mértékben, legfeljebb az Éves előfizetési díj (Havi előfizetési díj x 12) erejéig. A Felhasználó a kártérítés mértékének korlátozását kifejezetten elfogadja.

A Szolgáltató a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli. Kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez valamint az egyes munkatársak szoftverhasználatának azonosításához, és a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja csak fel.

Az adatok felhasználása során Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint jár el.

A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy védi, őrzi és üzleti titokként bizalmasan kezeli a Dr. Admin szoftver működtetése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat és dokumentumokat. Minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy ezek megfelelő védelme biztosítva legyen.

A Szolgáltató az adatokat és információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatja fel. A tudomására jutott adatokat, és információkat csak a Felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatja nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelezi.

A Szolgáltató vállalja, hogy a jelen ÁSZF alapján részére átadott vala-mennyi adatot és információt üzleti titokként, bizalmasan kezeli, harmadik személy tudomására nem hozza, és az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően nem használja.

A Szolgáltató fenti titoktartási kötelezettsége a szolgáltatás fennállta alatt, és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Szolgáltató a Felhasználó számára Ügyfélszolgálatot biztosít. Garantálja az 1, azaz egy munkanapon belüli Ügyfélszolgálati választ.

Az Ügyfélszolgálat az alábbi elérhetőségek egyikén érhető el:

 • Telefon: +36 70/619-7779 vagy +36 1/231-0639
 • E-mail: help@dr-admin.com

Telefonon a Felhasználó munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között hívhatja fel a Szolgáltató ügyfélszolgálatát.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására, illetve felfüggesztésére, ha a Felhasználó a Dr. Admin szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti. A Szolgáltató ebben az esetben e-mailben értesíti a Felhasználót.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok valótlanok vagy hiányosak, jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Dr. Admin szoftver használatából kizárni.

A Szolgáltató kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai és alkalmazottai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

A Szolgáltató mindenkor aktuális Adatvédelmi tájékoztatója a www.dr-admin.com weboldalon elérhető a Felhasználó részére.

A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

A Szolgáltató a Dr. Admin szoftver folyamatos hibajavításával, fejlesztésével és gondozásával a MUTINY STUDIO Srl. (Strada Leliceni 49/B, Miercurea Ciuc 530190, Románia) céget bízta meg.

A Szolgáltató kizárólagos feladata a Dr. Admin szoftver működésének, valamint rendelkezésre-állásának biztosítása. Ily módon a Szolgáltató nem hoz létre semmilyen tartalmat a Felhasználó saját Dr. Admin szoftverében. Nem szerzője a Felhasználó saját Dr. Admin szoftverében létrehozott tartalmi elemeknek. Ezek ellenőrzését vagy a Felhasználó által létrehozott tartalom figyelését nem végzi.

5. A Felhasználó jogai és kötelességei:

A Felhasználó köteles a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó Havi előfizetési díjat a Szolgáltatónak határidőre megfizetni. A Felhasználó köteles a Dr. Admin szoftver szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Szolgáltató részére biztosítani.

A Felhasználó nem veheti igénybe a Dr. Admin szoftvert jogszabályba ütköző módon. Valamint nem használhatja olyan vállalkozás támogatására, mely jogszabályba ütköző, illegális, közerkölcsöt sértő, vagy destruktív tevékenységet folytat, illetve amelynek tevékenysége egyéb más szempontból kifogásolható.

A Felhasználó elfogadja a Szolgáltató által használt elektronikus számlázási rendszert.

A Dr. Admin szoftver elérési jogosultságainak kezelését a Felhasználó végzi a saját munkatársai körében. Lehetősége van a munkatársainak Szoftverhasználati jogot adni vagy azt megvonni tőlük. Lehetősége van az egyes szoftvermodulok használati jogosultságának a következő beállításaira: Adminisztrátor, Felhasználó, Olvasó, Nem használhatja.

A Felhasználó kijelenti, hogy a saját Dr. Admin rendszerében nyilvántartott munkatársak hozzájárulásával rendelkezik arra vonatkozólag, hogy adataikat tárolja a Dr. Admin szoftverben, és e nyilatkozatáért teljes polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

Kizárólag a Felhasználó olyan munkatársa adhat a Felhasználó más munkatársainak hozzáférést a Dr. Admin szoftverhez, akinek a Munkatárs modulhoz Adminisztrátor vagy Felhasználó szintű jogosultsága van.

A Felhasználó teljes körű felelőssége a saját és munkatársai jelszavainak biztonságos tárolása, titokban tartása.

A Felhasználó teljes körű polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a saját Dr. Admin szoftverébe feltöltött tartalmakért.

A Felhasználó teljes körű polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik minden olyan Dr. Admin szoftver használatért, eseményért, tevékenységért, melynek során a hozzáférés az ő jelszaván/jelszavain keresztül történik.

A Felhasználó a személyes adatainak jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználásához hozzájárulását adja.

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg megismeri és elfogadja a Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakat. Ez a www.dr-admin.com weboldalon érhető el.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Felhasználó köteles 3 munkanapon belül a Szolgáltató help@dr-admin.com e-mail címére értesítést küldeni, amennyiben számlázási adatai megváltoztak. (cégnév, székhely, számlázási cím, stb.)

A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató ügyfélszolgálata kizárólag az aktív Dr. Admin szoftver használattal rendelkező Felhasználóknak áll a rendelkezésére. Tehát azoknak, akiknek nincs számlatartozásuk, illetve amennyiben korábbi számlatartozás miatt a szoftverük felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldása után. Egyéb személyek kiszolgálását a Szolgáltató Ügyfélszolgálata megtagadhatja.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Dr. Admin szoftver folyamatos üzemeltetése kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató megtesz minden ésszerű erőfeszítést a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében.

A Felhasználó jogosult a Dr. Admin szoftvert több saját tulajdonú cégére egyszerre használni, amennyiben ezen cégek tevékenységét egyetlen közös Szervezési táblán jeleníti meg.

A Felhasználó köteles több Dr. Admin szoftver előfizetést vásárolni, amennyiben egyetlen cégen belül annyira eltérő tevékenységeket folytat, hogy azokat külön-külön Szervezési táblán jeleníti meg.

A Felhasználónak tilos módosítania, illetve feltörnie a Dr. Admin szoftvert.

A Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem fogja reprodukálni, másolni, duplikálni, eladni, viszonteladóként forgalmazni vagy felhasználni a Dr. Admin szoftver semelyik részét, annak használatát, vagy a szoftverhez való hozzáférését a Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül.

6. A Dr. Admin szoftver használatának díjai:

A Felhasználó a Dr. Admin szoftver használatáért Havi előfizetési díjat fizet. A mindenkori díjak a www.dr-admin.com weboldalon érhetők el.

Az első Havi előfizetési díj a Demó verzió ingyenes 30 napjának lejártakor, a 31. napon, bankkártyával fizetendő.

A Havi előfizetési díj minden hónapban előre fizetendő.

A Havi előfizetési díjat a Felhasználó mindig a tárgyhó azon napján fizeti meg Szolgáltatónak, ahányadik napján fizette ki a hónapnak az első Havi előfizetési díjat.

A késedelmes díjfizetések elkerülésének érdekében a Szolgáltató havonta biztosítja a Felhasználó számára a Havi előfizetői díj automatikus bankkártya terheléssel történő kiegyenlítését.

A fizetést követően a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a Felhasználó számára.

A Felhasználó a Dr. Admin szoftver díjait csak bankkártyával tudja fizetni a Szolgáltató CIB Banknál vezetett, 10700457-45502501-51100005 számú bankszámlájára.

Amennyiben a Felhasználó romániai illetőségű, a Dr. Admin szoftver díjait a Szolgáltató marosvásárhelyi OTP Bankfiókban vezetett számlájára tudja fizetni:

IBAN szám: RO54OTPV320000793926RO01

SWIFT kód: OTPVROBU.

A Havi előfizetési díj tartalmazza a Dr. Admin szoftver folyamatos üzemeltetését a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint. Magában foglalja a szoftver esetleges hibáinak folyamatos javítását, valamint a szoftver folyamatos tökéletesítését és gondozását, hogy az a lehető legjobban szolgálja ki a Felhasználó igényeit. Nem tartalmazza újonnan kifejlesztett szoftvermodulok használatát.

A Havi előfizetési díj ezen túl magában foglalja a naponkénti adatmentést, az Ügyfélszolgálat használatát, valamint a folyamatos 0-24 órás technikai és biztonsági üzemeltetést.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy késedelmes Havi előfizetési díj fizetés esetén a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, felfüggessze.

A Dr. Admin szoftver Havi előfizetési díja a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendő. A Szolgáltató a felfüggesztés időtartama alatt is biztosítja a Felhasználó számára a saját Dr. Admin szoftverében lévő adatainak tárolását, és a biztonsági adatmentést. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató nem számít fel külön behajtási díjat és késedelmi kamatot.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a korlátozás a számla teljes összegének kiegyenlítéséig áll fenn.

Ingyenesen használhatják a Dr. Admin szoftvert a Szolgáltató frencsájz partnerei, valamint ‒ egyedi elbírálás alapján ‒ a WISE konzultánsok és a nonprofit társadalomjobbító szervezetek.

7. Technikai feltételek:

A Szolgáltató a Dr. Admin szoftvert web alapú, internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatásként nyújtja. (SaaS: Software as a Service: Szolgáltatásként bérelt szoftver)

A Dr. Admin szoftverbe a www.software.dr-admin.com weboldalon keresztül Szoftverhasználati joggal rendelkező e-mail címmel, illetve a hozzá tartozó jelszóval lehet bejelentkezni.

A bejelentkezés és a szoftverhasználat feltételei:

 • Szélessávú internetkapcsolat.
 • A Felhasználó számítógépére telepített Firefox vagy Google Chrome internet böngésző aktuális verziója. Más internet böngészők nem támogatottak.
 • A fenti internet böngészők futtatására alkalmas számítógép.
 • A Felhasználó mobiltelefonjára telepített Chrom vagy Safari internet böngésző aktuális verziója. Más mobil internet böngészők nem támogatottak.
 • Szoftverhasználati joggal rendelkező e-mail cím, illetve a hozzá tartozó jelszó ismerete.
 • Szoftverhasználati joggal rendelkező e-mail címmel, illetve a hozzá tartozó jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.
 • A Felhasználó határidőre befizette az aktuális Havi előfizetési díjat, a Szolgáltató felé lejárt tartozása nincsen.

8. Védjegyek és szerzői jogok:

A Dr. Admin szoftverben és annak honlapján megjelenő védjegyek, szlogenek és logók a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Különösen ide értendő a Dr. Admin név, a The Business Software szlogen, és a Dr. Admin szoftver alábbi logója.

Ezeket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül más semmilyen módon nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé.

A www.dr-admin.com honlapon elérhető, a szerzői mű szintjét elérő információk és egyéb anyagok (képek, fényképek, animációk, videók, stb.), valamint a Dr. Admin szoftver működési know-how-ja szerzői jogi védelem alatt áll, az ezekhez fűződő jogok kizárólagosan a Szolgáltatót illetik meg. Ezeket a Szolgáltató kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül mások nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A Dr. Admin szoftver használata során a Szolgáltató nem kizárólagos, és másra nem átruházható felhasználási jogot ad a Felhasználónak a szerzői jogilag védett elemekre.

 9. A szerződés megszűnése:

A Szolgáltatás felmondása a Felhasználó részéről:

A Felhasználó külön indoklás nélkül, bármikor azonnali hatállyal felmondhatja a Dr. Admin szoftvert előfizetést a Szolgáltató help@dr-admin.com​ e-mail címére küldött e-maillel. Ez esetben a Felhasználó az Általa befizetett hónapot még felhasználhatja. A jogviszony ilyenkor a Havi előfizetési díjjal kifizetett időszak utolsó napján 24:00 órakor szűnik meg.

A Szolgáltatás felmondása a Szolgáltató részéről:

A Szolgáltató azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 • Ha a Felhasználó az esedékes Havi előfizetési díj befizetésével 30 napot meghaladóan késedelembe esik.
 • Ha a Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseit súlyosan megsérti.
 • Ha kiderül, hogy Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok hiányosak, nem felelnek meg a valóságnak vagy az ÁSZF-nek.
 • Ha a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a Szolgáltató, illetve más Felhasználók jogos érdekeit, vagy a Szolgáltató jóhírnevét sérti.
 • Ha a Felhasználó magatartása eredményeként a Dr. Admin szoftver további szolgáltatása a Szolgáltató részéről nem várható el.
 • Ha a Felhasználó a Szolgáltatót bármi módon megtéveszti.
 • Ha a Felhasználó a Dr. Admin szoftvert jogszabályba ütköző módon használja.
 • Ha a Felhasználó a Dr. Admin szoftvert jogszabályba ütköző, illegális, közerkölcsöt sértő, vagy destruktív tevékenységre használja.
 • 60 napot meghaladó vis maior esetén.

A szolgáltatás Szolgáltató részéről történő rendkívüli felmondása kizárólag írásban, a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mailben történhet. A Felhasználó ezen e-mail címre történő közlést kifejezett joghatályos írásbeli közlésnek ismeri el.

A Dr. Admin szoftverben rögzített adatok tulajdonosa a Felhasználó. Ezért az előfizetés bármely fél általi felmondása esetén a bevitt adatokat a Szolgáltató díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja XML formátumban, amint a Felhasználó rendezi esetleges díjfizetési elmaradását.

A Felhasználó kérésére a Szolgáltató köteles a Felhasználó által a Dr. Admin szoftverbe rögzített adatokat haladéktalanul törölni. Az előfizetés megszűnése után a Szolgáltató a Felhasználó Dr. Admin szoftverbe rögzített adatait 90 napig tárolja.

10. Vitás kérdések:

A Felek esetleges vitás kérdéseiket békés úton, egymás kölcsönös tiszteletben tartásával rendezik.

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek a jogvitájuk eldöntésére kizárólagosan elfogadják a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Választottbíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét azzal, hogy a Választottbíróság a saját eljárási szabályai és a magyar anyagi jog szerint jár el.

Választottbíró száma 1 fő. Az eljárás nyelve a magyar. Ez kizárólagos Választottbírósági kikötésnek minősül.

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben egymást írásban értesítik e-mail útján. A Felek elfogadják, hogy az e-mail is hivatalos írásbeli formának minősül. A Felek elfogadják, hogy e-mail útján történő közlésénél a nyugtaüzenet elmaradása esetén, az e-mail az elküldést követő nap 12:00 órakor joghatályosan kézbesítettnek minősül.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 2013. évi V. tv.) megfelelő rendelkezései az irányadók.

A Felek a jelen ÁSZF-ben szabályozott együttműködésére, és a Felek jogviszonyára kifejezetten a Magyar Köztársaság mindenkori anyagi joga az irányadó, és kizárólag a magyar jog alkalmazandó.

A Felek ezt kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik.

Hatályos:

 1. november 28-tól